Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN AgileWalls B.V. 

 

Artikel 1 - Definities

 1. AgileWalls B.V.: AgileWalls B.V., gevestigd te Utrecht, KvK nr. 77607465.
 2. klant: degene met wie AgileWalls B.V. een overeenkomst heeft gesloten.
 3. partijen: AgileWalls B.V. en klant samen.
 4. consument: een klant die een individu is en voor privédoeleinden handelt.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens AgileWalls B.V.. 
 2. Partijen kunnen alleen van deze voorwaarden afwijken indien zij dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden wordt door partijen uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 - Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van AgileWalls B.V. zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Een offerte of aanbieding is geldig voor een periode van maximaal 1 maand na dagtekening, tenzij in de offerte of aanbieding een andere termijn voor aanvaarding is gesteld. 
 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 4 - Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding of offerte behoudt AgileWalls B.V. zich het recht voor de aanbieding of offerte binnen de termijn van 3 dagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen zonder enige verplichting tegenover de klant. 
 2. Mondelinge acceptatie van de klant bindt AgileWalls B.V. pas nadat de klant dit schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Artikel 5 - Prijzen

 1. Alle door AgileWalls B.V. gehanteerde prijzen zijn in euro's, exclusief BTW en exclusief eventuele andere kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.
 2. AgileWalls B.V. is te allen tijde gerechtigd alle prijzen voor haar producten of diensten, getoond in haar winkel, op haar website of anderszins, aan te passen.
 3. Stijgingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die AgileWalls B.V. ten tijde van het uitbrengen van een offerte of het sluiten van de overeenkomst niet kon voorzien, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 
 4. De consument heeft het recht de overeenkomst op te zeggen tegen een prijsverhoging als bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van wettelijke regelingen.

Artikel 6 - Monsters / modellen

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, kan hij daaraan geen rechten ontlenen anders dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren producten overeenstemmen met het monster of model.

Artikel 7 - Betalingen en betalingstermijn

 1. De klant dient facturen aan AgileWalls B.V. binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betalingstermijn is vermeld.
 2. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dit betekent dat indien de klant uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn het overeengekomen bedrag niet heeft betaald, hij van rechtswege in verzuim is, zonder dat AgileWalls B.V. de klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen. 
 3. AgileWalls B.V. behoudt zich het recht voor een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel voldoende zekerheid voor het totale bedrag van de diensten of producten te verlangen.

Artikel 8 - Gevolgen van laattijdige betaling

 1. Indien de klant niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is AgileWalls B.V. gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de afnemer in verzuim is, is hij tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd en kan hij gehouden zijn tot betaling van enige schadevergoeding aan AgileWalls B.V.. 
 3. De incassokosten worden berekend op basis van de vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 4. Indien de klant niet tijdig betaalt, kan AgileWalls B.V. haar verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van AgileWalls B.V. op de klant onmiddellijk opeisbaar. 
 6. Indien de klant weigert mee te werken aan de uitvoering van de overeenkomst door AgileWalls B.V., is hij alsnog verplicht de overeengekomen prijs aan AgileWalls B.V. te betalen. 

Artikel 9 - Recht om goederen terug te vorderen 

 1. Zodra de afnemer in verzuim is, is AgileWalls B.V. gerechtigd het recht van terugvordering in te roepen met betrekking tot de onbetaald gebleven aan de afnemer geleverde producten.
 2. AgileWalls B.V. beroept zich op het recht van herstel door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de afnemer op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht op terugvordering, dient de afnemer de betreffende producten onverwijld aan AgileWalls B.V. te retourneren, tenzij partijen overeenkomen hierover andere afspraken te maken. 
 4. De kosten voor het ophalen of terugsturen van de producten zijn voor rekening van de klant.

Artikel 10 - Recht op annulering 

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgaaf van reden annuleren.
 2. De bedenktijd van 14 dagen als bedoeld in lid 1 gaat in:
  • op de dag nadat de consument het laatste product of deel van 1 bestelling heeft ontvangen
  • zodra de consument het eerste product van een abonnement heeft ontvangen
  • zodra de consument voor het eerst een dienst afneemt
  • zodra de consument de aankoop van digitale inhoud via internet heeft bevestigd
 3. De consument kan zijn herroepingsrecht kenbaar maken via [email protected], desgewenst door gebruik te maken van het herroepingsformulier dat te downloaden is via de website van AgileWalls B.V., https://agilewalls.com.
 4. De consument is verplicht het product binnen 14 dagen na de kennisgeving van zijn herroepingsrecht aan AgileWalls B.V. te retourneren, waarna zijn herroepingsrecht vervalt. 
 5. De kosten voor retourzending zijn voor rekening van AgileWalls B.V. indien de volledige bestelling wordt geretourneerd.
 6. Indien de aankoopkosten en eventuele andere kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor vergoeding in aanmerking komen, zal AgileWalls B.V. deze kosten binnen 30 dagen na ontvangst van het tijdig beroep op het herroepingsrecht aan de consument terugbetalen, mits de consument het product tijdig aan AgileWalls B.V. heeft teruggezonden.
 7. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op maatwerk producten en/of diensten van AgileWalls B.V..
 8. Onder maatwerk wordt in ieder geval verstaan: producten:
 9. a) geleverd door AgileWalls B.V. zijn tot stand gekomen in overeenstemming met de specificaties van de klant;
 10. b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 11. c) die vanwege hun aard niet kunnen worden geretourneerd
 12. Onder maatwerkdiensten worden in ieder geval verstaan: diensten waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.

Artikel 11 - Opschorting van verplichtingen door de klant

De klant doet afstand van het recht om de nakoming van enige verplichting voortvloeiend uit deze overeenkomst op te schorten.

Artikel 12 - Rechts van retentie 

 1. AgileWalls B.V. kan een beroep doen op haar eigendomsvoorbehoud en in dat geval de door AgileWalls B.V. aan de klant verkochte producten onder zich houden totdat de klant alle openstaande facturen jegens AgileWalls B.V. heeft voldaan, tenzij de klant voor deze betalingen voldoende zekerheid heeft gesteld. 
 2. Het recht van eigendomsvoorbehoud geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen aan AgileWalls B.V. verschuldigd is.
 3. AgileWalls B.V. is nimmer aansprakelijk voor enige schade die de afnemer mocht lijden ten gevolge van het gebruik maken van zijn eigendomsvoorbehoud.

Artikel 13 - Vereffening 

De klant doet afstand van zijn recht om enige schuld aan AgileWalls B.V. te verrekenen met enige vordering op AgileWalls B.V.. 

Artikel 14 - Eigendomsvoorbehoud 

 1. AgileWalls B.V. blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens AgileWalls B.V. uit hoofde van welke overeenkomst dan ook met AgileWalls B.V. met inbegrip van vorderingen ter zake van de tekortkomingen in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan AgileWalls B.V. een beroep doen op haar eigendomsvoorbehoud en de goederen terugnemen. 
 3. Voordat het eigendom aan de klant wordt overgedragen, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, van de hand doen of anderszins bezwaren. 
 4. Indien AgileWalls B.V. een beroep doet op haar eigendomsvoorbehoud, wordt de overeenkomst ontbonden en heeft AgileWalls B.V. het recht schadevergoeding, gederfde winst en interest te vorderen.

Artikel 15 - Intellectueel eigendom

 1. De klant garandeert AgileWalls B.V. dat de klant recht heeft op alle krachtens de overeenkomst van of namens de klant ontvangen zaken in welke vorm dan ook, zoals kopij, type, modellen, tekeningen, foto's, afbeeldingen, litho's, films, video's, informatiedragers, software , gegevens, broncodes, objectcodes, monsters, ontwerpen, schetsen, processen, procedures, rapporten, artikelen, correspondentie, documenten, etc. en geen inbreuk wordt gemaakt op (intellectuele eigendoms)rechten van derden, waaronder begrepen de rechten die derden kunnen doen gelden op grond van een overeenkomst of toepasselijke wet- en regelgeving.
 2. De klant vrijwaart AgileWalls B.V. zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden op grond daarvan geldend kunnen maken.
 3. Indien AgileWalls B.V. in redelijkheid twijfelt of de klant gerechtigd is als bedoeld in lid 1 van dit artikel, is AgileWalls B.V. bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat ondubbelzinnig vaststaat dat de klant gerechtigd is. Daarna zal de AgileWalls de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.
 4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is AgileWalls B.V. steeds rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten die ontstaan op de door hem ter uitvoering van de overeenkomst vervaardigde zaken, verrichte diensten en verrichte werkzaamheden.
 5. De in het kader van de overeenkomst geleverde zaken van AgileWalls B.V., zoals kopij, typemachines, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, software, websites, databestanden, apparatuur, fotografische opnamen, litho's, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen, noch enig ander onderdeel van de een essentieel onderdeel van dat ontwerp uitmakende, mogen, ook indien of voor zover op het ontwerp geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming ten behoeve van AgileWalls B.V. bestaat, niet zonder zijn schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd.
 6. De klant verkrijgt na levering door AgileWalls B.V. het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht tot gebruik van de door AgileWalls B.V. in het kader van de overeenkomst vervaardigde zaken, verrichte diensten en verrichte werkzaamheden, onder de opschortende voorwaarde dat de klant volledig heeft voldaan aan zijn financiële verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. Dit gebruiksrecht is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde goederen in het kader van de uitoefening van het bedrijf van de klant en de klant zal deze goederen niet anderszins verveelvoudigen of openbaar maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AgileWalls B.V.
 7. Het op grond van dit artikel aan de klant verleende recht tast het recht of de mogelijkheid van AgileWalls B.V. niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, programmeertalen, protocollen, standaarden, knowhow en dergelijke zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren. Evenmin wordt het recht van AgileWalls B.V. aangetast om ontwikkelingen te doen die soortgelijk zijn aan en/of afgeleid zijn van die welke ten behoeve van de klant zijn of worden gedaan.
 8. Ook indien de overeenkomst daarin niet uitdrukkelijk voorziet, is het AgileWalls B.V. steeds toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van apparatuur, databestanden, websites, ter beschikking gestelde programmatuur, programmatuur waartoe de klant toegang heeft.

Artikel 16 - Toevoeging Intellectueel eigendom voor digitale producten en diensten

 1. Partijen verlenen elkaar geen andere rechten of licenties tenzij uitdrukkelijk overeengekomen. Met uitzondering van de overeengekomen gebruiksrechten van de klant, behoudt AgileWalls B.V. alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten op de geleverde digitale producten en diensten, alle te leveren technische diensten en bijbehorende AgileWalls technologie, templates, formats en dashboards, inclusief eventuele wijzigingen of verbeteringen die hierop door AgileWalls B.V. zijn aangebracht of zullen worden aangebracht.
 2. Indien de klant of consument het overeengekomen aantal gebruikers van de digitale producten en/of diensten van AgileWalls B.V. overschrijdt, verbeurt hij of zij aan AgileWalls B.V. een direct opeisbare boete van EURO 10.000, te vermeerderen met de kosten die in rekening zouden zijn gebracht indien het aantal gebruikers juist zou zijn opgegeven, alsmede de kosten die AgileWalls B.V. heeft moeten maken om de overschrijding te kunnen vaststellen en eventuele gerechtelijke kosten.
 3. Behoudens voor samenwerkingsdoeleinden en het in dat kader uitnodigen van derden, is het bepaalde in art. 16 lid 2 van overeenkomstige toepassing indien de digitale producten en/of diensten van AgileWalls B.V. door de klant of consument worden gekopieerd, of aan derden worden toegezonden, of voor derden toegankelijk worden gemaakt.

Artikel 17 - Eigendom van productiemiddelen

 1. Alle door AgileWalls B.V. vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabrikaten en hulpmaterialen en in het bijzonder zetwerk, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho's, clichés, films, micro- en macromontages, drukplaten, zeefdrukvormen, diepdrukcilinders, styes, stansvormen en mallen, (folie)preegvormen, stempelplaten en randapparatuur blijven eigendom van AgileWalls BV.
 2. AgileWalls B.V. is niet verplicht de in lid 1 bedoelde zaken aan de afnemer af te geven of anderszins over te dragen.
 3. AgileWalls B.V. is niet verplicht de in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken voor de afnemer te bewaren. Indien partijen overeenkomen dat AgileWalls B.V. bewaart, geschiedt dit voor de duur van maximaal één jaar en zonder dat AgileWalls B.V. instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.

Artikel 18 - Afwijkingen

 1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk, de vervaardigde zaken en/of de verrichte werkzaamheden/diensten en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model of de zet-, druk- of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.
 2. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijkerwijs geen of een geringe invloed hebben op de gebruikswaarde van het werk, de vervaardigde goederen en/of de verrichte werkzaamheden/diensten, worden altijd beschouwd als afwijkingen van geringe betekenis.
 3. De klant houdt er rekening mee dat kleuren van drukwerk en opmaakbestanden, zoals weergegeven in (digitaal) vervaardigde proeven of zoals getoond op een beeldscherm, na productie in zekere mate zullen afwijken van de kleur van het drukwerk. Dergelijke afwijkingen kunnen geen reden zijn voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.

Artikel 19 - Levering 

 1. Levering zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij AgileWalls B.V. tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. De levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant opgegeven adres. 
 4. Indien de overeengekomen prijs niet tijdig wordt voldaan, heeft AgileWalls B.V. het recht haar verplichtingen op te schorten totdat de overeengekomen prijs volledig is voldaan. 
 5. Bij niet tijdige betaling is de klant automatisch in verzuim en kan hij hierbij geen bezwaar maken tegen niet tijdige levering door AgileWalls B.V..

Artikel 20 - Leveringstermijn

 1. Een door AgileWalls B.V. opgegeven levertijd is indicatief en geeft de afnemer bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd gaat in nadat de klant de overeenkomst aan AgileWalls B.V. heeft ondertekend en schriftelijk of elektronisch door AgileWalls B.V. aan de klant is bevestigd. 
 3. Overschrijding van de gespecificeerde leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding of het recht om het contract te beëindigen, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen.

Artikel 21 - Feitelijke levering

De klant moet ervoor zorgen dat de daadwerkelijke levering van de door hem bestelde producten op tijd kan plaatsvinden.

Artikel 22 - Vervoerskosten 

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen.

Artikel 23 - Verpakking en verzending 

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dient de klant voor ontvangst van het product een aantekening te laten maken door de expediteur of bezorger. Bij gebreke hiervan kan AgileWalls B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf zorg draagt voor het transport van een product, dient hij eventuele zichtbare schade aan producten of de verpakking voorafgaand aan het transport aan AgileWalls B.V. te melden, bij gebreke waarvan AgileWalls B.V. niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade.

Artikel 24 - Opslag 

 1. Als de klant producten later bestelt dan de overeengekomen leverdatum, is het risico van kwaliteitsverlies volledig voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige of late aankoop van producten zijn geheel voor rekening van de klant.

Artikel 25 - Montage, installatie en/of demontage

 1. Hoewel AgileWalls B.V. zich inspant om alle montage-, installatiewerkzaamheden en/of demontagewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid, behoudens in geval van opzet of grove schuld.
 2. AgileWalls B.V. is niet aansprakelijk voor montage, installatiewerkzaamheden en/of demontage door derden.

Artikel 26 - Garantie

 1. De garantieperiode voor fysieke producten gekocht van AgileWalls B.V. is één (1) jaar vanaf de oorspronkelijke factuurdatum.
 2. De garantie met betrekking tot producten geldt alleen voor gebreken die worden veroorzaakt door fabricage-, constructie- of materiaalfouten. 
 3. De garantie is niet van toepassing bij normale slijtage en schade als gevolg van ongelukken, wijzigingen aan het product, nalatigheid of onjuist gebruik door de klant, of wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van producten die voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat op de klant over op het moment waarop deze producten juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht zijn van de klant of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Artikel 27 - Schadeloosstelling

De klant vrijwaart AgileWalls B.V. voor alle aanspraken van derden die verband houden met de door AgileWalls B.V. geleverde producten en/of diensten. 

Artikel 28 - Klachten

 1. De klant dient een door AgileWalls B.V. geleverd product of dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Indien een geleverd product of dienst niet beantwoordt aan hetgeen de klant redelijkerwijs op grond van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant AgileWalls B.V. daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 1 maand na de ontdekking van de tekortkoming, in kennis te stellen. 
 3. Consumenten dienen AgileWalls B.V. hiervan binnen twee maanden na constatering van de tekortkomingen op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkomingen, zodat AgileWalls B.V. in staat is adequaat te reageren. 
 5. De klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat AgileWalls B.V. genoodzaakt is andere werkzaamheden te verrichten dan overeengekomen.

Artikel 29 - Opzegging

 1. De klant dient AgileWalls B.V. schriftelijk in gebreke te stellen.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling AgileWalls B.V. daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

Artikel 30 - Hoofdelijke aansprakelijkheid van de klant

Indien AgileWalls B.V. met meerdere afnemers een overeenkomst sluit, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die uit hoofde van die overeenkomst aan AgileWalls B.V. verschuldigd zijn. 

Artikel 31 - Aansprakelijkheid van AgileWalls B.V.

 1. AgileWalls B.V. is slechts aansprakelijk voor eventuele schade die de klant lijdt indien en voor zover deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld. 
 2. Indien AgileWalls B.V. aansprakelijk is voor enige schade, is zij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. AgileWalls B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien AgileWalls B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering uitkeert en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeraar van de schade is het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van de) factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, beschrijvingen op de website of in een catalogus gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Artikel 32 - Vervaltermijn

Ieder recht van de klant op schadevergoeding van AgileWalls B.V. vervalt in ieder geval binnen 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Dit sluit het bepaalde in artikel 6:89 BW niet uit.

Artikel 33 - Ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien AgileWalls B.V. toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming gezien haar bijzondere aard of omdat zij van ondergeschikte betekenis is, ontbinding niet rechtvaardigt. 
 2. Indien nakoming van de verplichtingen door AgileWalls B.V. blijvend of tijdelijk onmogelijk is, kan ontbinding pas plaatsvinden nadat AgileWalls B.V. in verzuim is. 
 3. AgileWalls B.V. heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, of indien omstandigheden AgileWalls B.V. goede grond geven te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet naar behoren zal kunnen nakomen. 

Artikel 34 - Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek kan een tekortkoming van AgileWalls B.V. in de nakoming van enige verplichting jegens de afnemer in geen enkele van de wil van AgileWalls B.V. onafhankelijke situatie aan AgileWalls B.V. worden toegerekend, wanneer de nakoming van haar verplichtingen jegens de afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of wanneer de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van AgileWalls B.V. kan worden gevergd. 
 2. De overmachtsituatie waarnaar wordt verwezen in paragraaf 1 is ook van toepassing - maar niet beperkt tot: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, enz.); wanprestaties en overmacht van leveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte storingen in stroom, elektriciteit, internet, computer of telecommunicatie; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene transportproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
 3. Indien zich een situatie van overmacht voordoet waardoor AgileWalls B.V. één of meer verplichtingen jegens de klant niet kan nakomen, worden die verplichtingen opgeschort totdat AgileWalls B.V. daaraan kan voldoen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie minstens 30 kalenderdagen heeft geduurd, kunnen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
 5. AgileWalls B.V. is in een situatie van overmacht geen (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als zij als gevolg van de overmachtsituatie enig voordeel heeft verkregen.

Artikel 35 - Wijziging van de overeenkomst

Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor de uitvoering daarvan blijkt dat het noodzakelijk is om de inhoud daarvan te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 

Artikel 36 - Wijzigingen in de algemene voorwaarden

 1. AgileWalls B.V. is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Kleine wijzigingen kunnen op elk moment worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zullen door AgileWalls B.V. zoveel mogelijk vooraf met de klant worden besproken.
 4. Consumenten hebben het recht om de overeenkomst te annuleren in geval van een substantiële wijziging van de algemene voorwaarden. 

Artikel 37 - Overdracht van rechten

 1. De klant kan zijn rechten uit een overeenkomst met AgileWalls B.V. niet aan derden overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AgileWalls B.V. . 
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 (2) Burgerlijk Wetboek. 

Artikel 38 - Gevolgen van nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, laat dit de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, zal in dat geval worden vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van hetgeen AgileWalls B.V. bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen stond.

Artikel 39 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. Op alle overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar AgileWalls B.V. gevestigd is, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen partijen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 30 maartth, 2021. 

 

 

 

 

 

nl_NLNL